เกี่ยวกับโรงเรียน
เอกลักษณ์
เอกลักษณ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

“เรียนเด่น บริเวณสวย เสริมด้วยกีฬา พัฒนาดนตรี มีคุณธรรม”