เกี่ยวกับโรงเรียน
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

“ประพฤติชอบ ในกรอบวินัย ใฝ่ความรู้ สู้การงาน ประสานสามัคคี มีมัธยัสถ์”