ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศ
ข่าวสารจากโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
วันที่ เรื่อง
วันที่ เรื่อง
22 กุมภาพันธ์ 2561 garuda ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
20 พฤศจิกายน 2560 :: ตารางสอนสำหรับคุณครู :: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
20 พฤศจิกายน 2560 :: ตารางเรียนสำหรับนักเรียน :: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
23 สิงหาคม 2560 garuda ขอหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว
12 พฤษภาคม 2560 :: ตารางเรียน สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (สพม.๓๙) ::
12 พฤษภาคม 2560 :: ตารางสอน สำหรับครู ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (สพม.๓๙) ::
23 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::
23 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::
22 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::
22 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::
22 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ :::
22 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การรับนักเรียนของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::