ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวสารจากโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
วันที่ เรื่อง
วันที่ เรื่อง
30 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทศพิธราชธรรมราชา
10 สิงหาคม 2559 ร.ด จิตอาสา ออกเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
10 สิงหาคม 2559 รด.จิตอาสาประชามติ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
2 ธันวาคม 2558 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
2 ธันวาคม 2558 พิธีถวายราชสดุดี
2 ธันวาคม 2558 พิธีบวงสรวงอัญเชิญและวางศิลาฤกษ์ท้าวมหาพรหม
16 กันยายน 2558 โครงการตลาดนัด เปิดโลกกว้างสู่ทางอาชีพ
2 กันยายน 2558 ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด
21 สิงหาคม 2558 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
28 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 กรกฏาคม 2558 นักเรียนได้รับการบริการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
28 กรกฏาคม 2558 พิธีหล่อองค์พระพรหมประจำโรงเรียน