ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
ข่าวสารจากโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
วันที่ เรื่อง
วันที่ เรื่อง
30 ธันวาคม 2559 นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศน์ สพม.39 และคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
27 ธันวาคม 2559 ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชม นางสาวศิรประภา ขุนคงเสถียร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 3
27 ธันวาคม 2559 มอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและผลงานการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง
7 กันยายน 2558 ผลงานนักเรียนรับรางวัลระดับจังหวัด
10 สิงหาคม 2558 แสดงความยินดีกับนักเรียนชุมนุมเทควันโด
28 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน