ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
16 กันยายน 2558
โครงการตลาดนัด เปิดโลกกว้างสู่ทางอาชีพ

              กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตสู่ประสบการณ์อาชีพโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ทุกกลุ่มสาระถ่ายทอดเป็นตลาดนัด
ค้าปลีก 25 ร้านค้าและได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก  และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  
สาธิตการประกอบอาชีพ จำนวน 12 อาชีพ  รวมทั้งการแสดงดนตรีสากล ดนตรีไทย
ดนตรีพื้นบ้านจากนักเรียนชุมนุมโดยมีการบันทึกสารคดีจากสื่อมวลชนหลายแขนง

 

กลับ