ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
28 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                      โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  28  กรกฎาคม 2558  และร่วมพัฒนาโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศล

 

กลับ