ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
11 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

                      โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นที่มีลูกเรียนดีคะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน
ของ ม.3  และ ม.6  สูงสุด 10  อันดับ  และแม่ของ นางสาวเชาวร์เนตร  ชื่นจิตร (ศิษย์เก่าที่ได้รับโล่เยาวสตรีไทยดีเด่น
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามกุมารี เนื่องในวันสตรีไทย พ.ศ.2558)  การนี้มีการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียน 58  คน  เป็นเงิน 58,000  บาท

 

กลับ