ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
21 สิงหาคม 2558
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                     คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง  มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้อง  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ห้อง  และมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้อง ไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558  และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก ในรายการ การแข่งขันการเรียกชื่อพืช
การแข่งขันการเรียกชื่อสัตว์ การแข่งขันการจัดปลา การแข่งขันการจัดสวนแก้ว และการแข่งขันการจัดแจกันดอกไม้แห้ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดสวนแก้ว รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันการจัดแจกันดอกไม้ รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 

กลับ