ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
7 กันยายน 2558
ผลงานนักเรียนรับรางวัลระดับจังหวัด

                 การแข่งขันทักษะทางวิชาการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับ ม.1-3 รางวัลชมเชย เด็กหญิงอภิญญา ใจสำลี และเด็กหญิงสมัชญา ยอดเกตุ การแข่งขันความถนัดทางดนตรีไทย
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุมณี นุ่มแก้ว และการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาไทย ระดับ
ม.1-3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปภาวดี วัฒนากลาง

 

กลับ