ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
28 กรกฏาคม 2558
โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

                     โรงเรียนรพรหมพิรามวิทยา  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นสถานศึกษาดีเด่น

ในการส่งเสริมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  ประจำปี 2558  ซึ่งเป็นโครงการจัดมอบให้ในโอกาส  60  พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลับ