บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
logo
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
logo
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มภารกิจงานบริหารงานทั่วไปและงานกิจการนักเรียน
logo
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการ
logo
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล แผนงานและงบประมาณ