บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
logo
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
logo
ครู (คศ.๑)
logo
ครู (คศ.๑)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
logo
ครูสอนคอมพิวเตอร์
logo
ครูสอนการงานอาชีพฯ
logo
ครู (คศ.๑)