บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
logo
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
logo
ครูในโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
logo
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
logo
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานจริยธรรม
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการ
logo
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานการเงิน
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
logo
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
งานแนะแนวคัดกรองนักเรียนยากจน
logo
ครูสอนภาษาจีน
logo
ครูสอนภาษาจีน
logo
ครูผู้ช่วย
สาขาวิชา ภาษาจีน
logo
ครูผู้ช่วย
สาขาวิชา ภาษาเมียนมาร์
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)