บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
logo
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
logo
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
logo
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
logo
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานบุคคล
logo
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานธนาคารออมสินโรงเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
logo
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานทะเบียน วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการศึกษา
logo
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)